Péče o předškoláky

  • Posouzení vývojové úrovně dítěte
  • Posouzení školní zralosti (odklady školní docházky, předčasné nástupy do ZŠ)
  • Screeningová šetření školní zralosti v MŠ – včasná detekce dětí s oslabením v některé ze sledovaných oblastí, dětí s rizikem rozvoje specifických poruch učení či chování, dětí celkově školsky nezralých; zajištění podrobnější diagnostiky a návazné péče v poradně u vytipovaných dětí
  • Pomoc při emočních a výchovných problémech v rodině i v MŠ
  • Předškolní příprava a rozvoj hrubé i jemné motoriky včetně grafomotoriky, početních dovedností, sluchového a zrakového vnímání, vizuomotoriky, prostorové orientace, paměti a koncentrace pozornosti
  • Podpora a metodické vedení pedagogů MŠ