Péče o školáky

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika u žáků s výukovými a výchovnými problémy  a stanovení vhodných výchovně-vzdělávacích doporučení
 • Pomoc při adaptačních obtížích při zahájení školní docházky a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému
 • Vedení ke správnému stylu učení, konzultace ohledně vhodné přípravy
 • Komplexní péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování, žáci ohrožení školní neúspěšností, žáci se zdravotním a sociokulturním znevýhodněním)
 • Integrace žáků se zdravotním postižením (SVPU, SVPCH) a stanovení podkladů pro IVP
 • Pomoc při řešení výukových, výchovných, osobnostních či vztahových obtížích dítěte
 • Kariérové poradenství pro žáky 5. a 9. ročníků
 • Podpůrná opatření v rámci třístupňového modelu péče o žáky se SVP – plány pedagogické podpory
 • Práce s třídním kolektivem – možnost zjistit aktuální vztahové klima ve třídě (sociometrické šetření apod.) a realizovat následná opatření v rámci práce se třídou
 • Pomoc při vyhledávání a rozvíjení schopností u mimořádně nadaných žáků
 • Reedukace žáků s poruchami učení
 • Poradenství v náročné životní či rodinné situaci, která se promítá do výukových či výchovných obtíží dítěte
 • Koordinace poskytovaných služeb s ostatními subjekty (PPP, SPC, SVP, OSPOD, odborní lékaři)